Autor Antanina Dolewa Luty - 18 - 2011 0 Comment

partnerzy-bialorusiEksport towarów z Republiki Białoruś w 2007 roku wyniósł 24339 mln USD, import – 28674 mln USD. Z tego wynika, że w tym roku państwo miało ujemne saldo handlu zagranicznego towarami w wysokości 4335 mln USD. Jeżeli podzielić handel zagraniczny Republiki na handel z krajami WNP i z krajami z poza WNP, to w pierwszej grupie państw w 2007 roku było saldo ujemne z deficytem 7766 mln USD. Z kolei w handlu z krajami z poza tego bloku saldo miało charakter dodatni i wyniosło 3431 mln USD. Można wywnioskować, że przyczyna ujemnego salda handlowego polega przede wszystkim na imporcie z krajów WNP surowców (gazu, ropy naftowej), zwłaszcza z Rosji. W handlu z Rosją w 2007 roku Białoruś miała saldo ujemne z deficytem 8300 mln USD.>

Eksport Białorusi w ostatnich latach przedstawia tabela 1.

Głównym partnerem Białorusi w eksporcie była i pozostaje Rosja. Jednak jeśli chodzi o innych partnerów, to struktura eksportu trochę się zmieniła. W latach 2000-2002 największymi partnerami Białorusi w eksporcie poza Rosją były Ukraina i Łotwa, duże obroty towarowe Białoruś miała również z Litwą i Polską. Od 2002 roku szybko zaczął rosnąć eksport do Wielkiej Brytanii, która w 2003 i 2004 roku zajmowała drugie miejsce w eksporcie białoruskim po Rosji. Od 2005 roku drugie miejsce zajmuje Holandia, a po niej jest Wielka Brytania, Ukraina, Polska, Niemcy.

Białoruski eksport do Rosji, Holandii, Wielkiej Brytanii, Ukrainy i Polski stanowi 71,35% całego eksportu Republiki za 2006 rok.

Rys. 1. Udział procentowy w eksporcie największych partnerów Białorusi.
Eksport Białorusi w ostatnich latach aktywnie rośnie. Rząd stara się stworzyć przyjazne warunki dla prowadzenia działalności eksportowej. Tabela 3 przedstawia jak się rozkłada eksport największych partnerów Republiki w eksporcie w podziale na kraje UE i WNP. Brane pod uwagę są kraje ujęte w Tabeli 1, ponieważ są to najważniejsi partnerzy Białorusi.

Z Tabeli 3 widać, że wzrost eksportu Republiki jest spowodowany przede wszystkim wzrostem eksportu do krajów UE. Wykres 2 wyraźnie pokazuje tendencje szybkiego wzrostu białoruskiego eksportu do UE. Zmniejsza się waga eksportu do państw WNP. W stosunkach handlowych pomiędzy Republiką a Unią działa klauzula najwyższego uprzywilejowania oraz ogólny system preferencji UE. Dzięki tym faktom dużą część swoich towarów Białoruś eksportuje na rynek UE według obniżonych taryf celnych lub nawet bez cła. Wspólnota nie stosuje ceł preferencyjnych wobec Białorusi tylko dla takich towarów jak ryby, biżuteria, wyroby ze stali i żelaza. Znaczny wpływ na eksport do krajów Wspólnoty ma wzrostu eksportu produktów ropopodobnych. W XXI wieku zmienia się kierunek białoruskiego eksportu. Obecnie UE jest głównym wierzycielem Białorusi oraz dostawcą twardej waluty i zaawansowanych technologii. Dlatego współpraca z UE jest dla rozwoju gospodarki Białorusi ważna.
Kilka lat temu Białoruś większość swoich towarów importowała do krajów WNP. Było to spowodowano przede wszystkim tym, że te państwa mają niższe wymogi co do jakości towarów. Wyprodukowane dobra na Białorusi były niekonkurencyjne na rynku UE. Obecnie ta sytuacja się zmienia. Udział państw WNP w białoruskim eksporcie nadal pozostaje duży, ale udział UE zwiększa się w szybkim tempie. Pozwala to wywnioskować, że polepszyła się jakość białoruskich towarów.
Struktura importu białoruskiego trochę się różni od struktury eksportu.

Największym importerem w stosunkach z Białorusią była i pozostaje Rosja. Drugie miejsce w imporcie zajmowały i zajmują Niemcy. Rozpoczynając od roku 2002 można zauważyć szybki wzrost importu z Ukrainy. Obecnie jest ro trzeci partner importowy Białorusi po wartościach przywożonych towarów do Republiki. Oprócz Niemców i Ukrainy znaczną część towarów importuje na Białoruś Polska i Chiny.

Ponad połowę importu realizuje Rosja. A na pięć największych partnerów – Rosja, Niemcy, Ukraina, Polska i Chiny – przypada 89,52% całości białoruskiego importu, i tylko 10,48% importu realizują pozostałe kraje.

Jeśli rozpatrzyć największych importowych partnerów Białorusi w podziale na bloki państw (UE i WNP), to tendencję rozwoju importu przedstawia Tabela 6.

Można zauważyć, że import z krajów WNP zmniejszył się w latach 2005-2006. Z kolei przywóz towarów z państw UE się zwiększył, lecz zmiany te następują bardzo powoli.

Powodem tak powolnych zmian jest pełne uzależnienie Republiki Białoruś od importu rosyjskich surowców. W najbliższej przyszłości Rosja, a wraz z nią i WNP, pozostanie największym importerem towarów na Białoruś.
Białoruś utrzymuje stosunki handlowe z ponad 160 krajami światu. Oprócz przedstawionych w tabelach partnerów Białorusi, Republika aktywnie współpracuje z takimi państwami jak Bułgaria, Japonia, Turcja, Egipt, Turkmenistan i inne.

Spodobał Ci się artykuł? Czekamy na Twój głos!


Białoruś