Autor Antanina Dolewa Maj - 22 - 2011 0 Comment

stosunki-polska-bialorusMożliwości wzrostu polskiego eksportu na rynek białoruski zależą od wielu czynników, takich jak:
• stan gospodarki białoruskiej;
• aktualna i perspektywiczna podaż towarów produkcji krajowej i z importu na ten rynek;
• popyt wewnętrzny i zewnętrzny;
• środki regulacji handlu zagranicznego stosowane przez Białoruś;
• konkurencyjność polskiej oferty;
• stopień profesjonalizmu polskich podmiotów w działaniach marketingowych na rynku białoruskim.

Potencjał polsko-białoruskich stosunków w sferze handlowo-ekonomicznej określają czynniki naturalne, ekonomiczne i inne. Do czynników naturalnych zaliczamy położenie geograficzne i potencjał zasobowy. Geograficzna bliskość Polski i Białorusi wpływa na zmniejszenie obciążenia cenowego na wspólnym rynku wskutek niewysokich kosztów transportu. Rozwinięta infrastruktura transportowa daje potencjalne możliwości dochodów związanych z obsługą tranzytu azjatycko-europejskich „strumieni” towarowych. Istotne znaczenie dla wymiany handlowej między Polską i Białorusią mają pokłady chlorku potasu na terytorium Białorusi. Wielkość tego wydobycia stanowi 11% wydobycia światowego. Białoruś utrzymuje czołową pozycję wśród państw WNP w produkcji przemysłowej. Tu wytwarza się 53% włókien chemicznych, 48% ciągników, 31% chłodziarek i zamrażarek, 30% wyrobów dziewiarskich, 25% telewizorów i obuwia, 22% produktów mineralnych. Ten rodzaj produkcji przeważa również w eksporcie Białorusi. Począwszy od 1995 roku na Białorusi każdego roku występuje wzrost wielkości produkcji towarów konsumpcyjnych.

Problemy dotyczące dwustronnych stosunków handlowych i współpracy transgranicznej są co roku rozpatrywane na posiedzeniach Białorusko-Polskiej Komisji ds. Współpracy Handlowo-Ekonomicznej oraz Międzynarodowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej. Od 1995 roku odbywają się coroczne białorusko-polskie seminaria ekonomiczne „Dobrosąsiedztwo”, w których biorą udział przedstawiciele oficjalnych władz obu państw, kierownicy regionalni oraz przedstawiciele kół przemysłowych.

Polska jest jednym z większych inwestorów na Białorusi. Duża część BIZ pochodzi od inwestorów ze Szwajcarii (59,6% całości BIZ), Rosji (16,3%), Wielkiej Brytanii (6,3%), Holandii (4,2%). Najbardziej atrakcyjnymi dla inwestorów zagranicznych były następujące branże: handel i żywienie zbiorowe – 41,1%, łączność – 17%, przemysł – 15,2%. Na Białorusi działa więcej niż 3000 przedsiębiorstw z udziałem inwestorów z 77 różnych państw. Najwięcej zagranicznych i wspólnych przedsiębiorstw zostało utworzone z Rosją (579), Stanami Zjednoczonymi (419), Niemcami (341), Polską (320), Litwą (205). Białoruś aktywnie współpracuje z ponadnarodowymi korporacjami. Na przykład, zostało utworzone wspólne przedsięwzięcie z niemieckim koncernem „MANN” (produkcja sprzętu samochodowego) i przedsiębiorstwem „Carl Zeiss” (produkcja wyrobów optycznych).

Białoruskie przedsiębiorstwa również zwiększają swoją aktywność na rynku polskim. Swoje działania na rynku polskim nasiliły następujące białoruskie przedsiębiorstwa: Mińska Fabryka Samochodów Osobowych, Mińska Fabryka Ciągników, „Biełoruskalij”, przedsiębiorstwa produkcji leśnej i obróbki drewna, Żłobiński Kombinat Metalurgiczny, „Atlant”, „Horyzont”, „Gomelszkło” i inne.

Wśród wszystkich grup towarowych najwięcej z Białorusi importuje się paliwa mineralne, smary i materiały pochodne. Dużą częścią polskiego importu z Białorusi są również takie towary jak surowce niejadalne a wyjątkiem paliw oraz maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy. Pozostałe grupy towarowe mają bardzo mały udział w imporcie z Białorusi.

W przypadku polskiego eksportu na Białoruś największy udział mają maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy oraz towary przemysłowe sklasyfikowane głównie według surowca. Na dość wysokim poziomie w eksporcie na Białoruś znajdują się rożne wyroby przemysłowe, ich udział w ogóle eksportu wahał się w najbliższych latach od 6,4% do 8,6%. W polskim eksporcie na Białoruś duży udział mają również chemikalia i produkty pokrewne, żywność i zwierzęta żywe.

Dla polskiego handlu zagranicznego coraz większe znaczenie nabierają kraje Europy Środkowo-Wschodniej, ich udział w obrotach handlowych Polski rośnie z roku na rok. Wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej największy udział w polskim handlu zagranicznym mają Rosja, Ukraina i Białoruś.

W polskim imporcie z Białorusi największy udział mają paliwa mineralne, smary i materiały pochodne. Z kolei największą dynamiką wzrostową charakteryzuje się import chemikaliów i produktów pokrewnych. W eksporcie na Białoruś dominują maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy. W eksporcie w ostatnich latach największą dynamikę wzrostową miały oleje, tłuszcze i woski zwierzęce i roślinne. Branże, które będą najlepiej się rozwijać na Białorusi w najbliższych latach i w które warto zainwestować, to rolnictwo i wyżywienie, przemysł rolno-spożywczy, budownictwo, energetyka, przesył tranzytowy gazu, ropy naftowej i paliw oraz energii elektrycznej, turystyka.

Spodobał Ci się artykuł? Czekamy na Twój głos!


Białoruś